Rada Naczelna SD w 80. rocznicę kongresu założycielskiego Stronnictwa

13 kw. , 2019,
,

Osiemdziesiąt lat temu, w kwietniu 1939 roku, powstało Stronnictwo Demokratyczne. W przyjętej wtedy Deklaracji Programowej Stronnictwo domagało się przywrócenia
w Polsce standardów demokratycznego państwa prawnego, podkreślało wagę niezawisłości i niezależności sądów, broniło wolności sumienia, słowa i zrzeszania się, dopominało się o poszanowania praw mniejszości, postulowało kontrolę konstytucyjności ustaw i zarządzeń przez niezawisły sąd konstytucyjny. Te postulaty zderzały się wówczas z rzeczywistością końca lat trzydziestych II Rzeczypospolitej, ale po osiemdziesięciu latach, w realiach Polski rządzonej przez PiS, nadal uderzają swoją aktualnością.

UCHWAŁA Rady Naczelnej SD

w 80. rocznicę utworzenia Stronnictwa Demokratycznego

Warszawa, 13 kwietnia 2019 roku

Osiemdziesiąt lat temu, w kwietniu 1939 roku, powstało Stronnictwo Demokratyczne. W przyjętej wtedy Deklaracji Programowej Stronnictwo domagało się przywrócenia
w Polsce standardów demokratycznego państwa prawnego, podkreślało wagę niezawisłości i niezależności sądów, broniło wolności sumienia, słowa i zrzeszania się, dopominało się o poszanowania praw mniejszości, postulowało kontrolę konstytucyjności ustaw i zarządzeń przez niezawisły sąd konstytucyjny. Te postulaty zderzały się wówczas z rzeczywistością końca lat trzydziestych II Rzeczypospolitej, ale po osiemdziesięciu latach, w realiach Polski rządzonej przez PiS, nadal uderzają swoją aktualnością.

Założyciele ówczesnego Stronnictwa wywodzili się głównie ze środowisk niepodległościowych. Przyświecała im idea Polski demokratycznej, wizja państwa, które nie dzieli obywateli ze względu na ich wyznanie czy etniczne pochodzenie.  Nie godzili się na narastający w Polsce lat trzydziestych nacjonalizm i antysemityzm, na ograniczanie praw obywatelskich i przemoc wobec przeciwników politycznych.

Stronnictwo Demokratyczne oddaje dzisiaj hołd tym wybitnym postaciom:
Mieczysławowi Michałowiczowi i Mikołajowi Kwaśniewskiemu, Reginie Fleszarowej
i Stanisławowi Kulczyńskiemu, Antoniemu Więckowskiemu i Jerzemu Makowieckiemu, Marcelemu Handelsmanowi i Manfredowi Kridlowi oraz wielu, wielu innym. Swoimi postawami i publiczną aktywnością dobrze przysłużyli się Polsce. Zaproponowali odważny program naprawy II Rzeczypospolitej. Nie zawiedli – często za cenę życia –
w mrocznych czasach niemieckiej okupacji. Doceniamy także wysiłki tych, którzy – gdy swoje ideały musieli konfrontować z realiami narzuconego Polsce systemu komunistycznego – próbowali, na ile to możliwe, bronić drobną przedsiębiorczość prywatną i tworzyć w ramach Stronnictwa swoisty azyl myśli demokratycznej dla polskiej inteligencji.

Twórcy Stronnictwa Demokratycznego sprzed osiemdziesięciu laty są dla nas dzisiaj inspiracją, by pracować na rzecz Polski demokratycznej i praworządnej, Polski trwale obecnej w europejskiej wspólnocie i wzmacniającej jej potencjał, Polski równych praw
i szans dla wszystkich swoich obywateli.