Rada Naczelna SD o roku rządów PiS

12 gru , 2016,
, ,

Interes Polski wymaga jak najszybszego odsunięcia PiS-u od władzy. By to było możliwe, konieczne jest ścisłe współdziałanie dzisiejszej prodemokratycznej opozycji. Stronnic­two Demokratyczne deklaruje wolę uczestniczenia w jak najszerszym porozumieniu sił, które opowiadają się za demokratyczną, opartą na poszanowaniu konstytucyjnych war­tości, otwartą i proeuropejską Polską – głosi uchwała podjęta w sobotę przez Radę Naczelną SD.

Uchwała

Rady Naczelnej

Stronnictwa Demokratycznego

w sprawie sytuacji politycznej w Polsce

Warszawa, 10 grudnia 2016 roku

 

Stronnictwo Demokratyczne wyraża stanowczy sprzeciw wobec lekceważenia naszej Konstytucji i podważania fundamentów demokratycznego państwa prawa. Uważamy, iż roczne rządy Prawa i Sprawiedliwości przyniosły zmiany, których nie sposób zaakcep­tować.

Brutalnie naruszana była niezawisłość Trybunału Konstytucyjnego czego efektem bę­dzie – po zakończeniu kadencji prezesa Andrzeja Rzeplińskiego – możliwość sterowania orzeczeniami Trybunału przez kierownictwo PiS-u. Upolityczniono prokuraturę. Podpo­rządkowano ją ministrowi sprawiedliwości, który uzyskał możliwość władczego inge­rowania w każde śledztwo. Poszerzono możliwości nieskrępowanej inwigilacji obywa­teli. W drastyczny sposób naruszone zostało prawo własności w zakresie obrotu ziemią. Na niespotykaną wcześniej skalę dokonano nomenklaturowego przejęcia spółek skarbu państwa. Zniszczono publiczną telewizję i radio tworząc w ich miejsce media partyjno-rządowe, w których prorządowa propaganda i antyopozycyjne kłamstwa przypominają „Dziennik Telewizyjny” z lat 80. ubiegłego wieku. Zdegradowano pozycję Polski w świe­cie i Europie.

Interes Polski wymaga jak najszybszego odsunięcia PiS-u od władzy. By to było możliwe, konieczne jest ścisłe współdziałanie dzisiejszej prodemokratycznej opozycji. Stronnic­two Demokratyczne deklaruje wolę uczestniczenia w jak najszerszym porozumieniu sił, które opowiadają się za demokratyczną, opartą na poszanowaniu konstytucyjnych war­tości, otwartą i proeuropejską Polską.