Zdrowie i aktywność fizyczna Polaków

Zdrowie Polaków

Polacy krytycznie oceniają system ochrony zdrowia w naszym kraju. Jest on trudno dostępny a także nie gwarantuje wysokiej jakości świadczeń medycznych. Z uwagi na to, że zdrowie stanowi najwyższe dobro, poprawa systemu ochrony zdrowia jest dzisiaj najpowszechniej wy­rażaną potrzebą Polaków.

Zdaniem Stronnictwa Demokratycznego najważniejszym zadaniem w obszarze ochrony zdro­wia jest zwiększenie dostępności do pomocy medycznej finansowanej zarówno ze środków powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego jak i ubezpieczycieli prywatnych, przy jednocze­snej racjonalizacji wydatków. Z tych powodów opowiadamy się za:

 • otwarciem rynku dla ubezpieczycieli prywatnych – ubezpieczeni powinni mieć możli­wość kierowania części składki ubezpieczenia zdrowotnego do ubezpieczyciela prywat­nego (prywatne ubezpieczenie);
 • wprowadzeniem możliwości wspólnego finansowania tej samej usługi medycznej (NFZ + ubezpieczyciel prywatny), co wymagałoby wykupienia przez ubezpieczonego w sys­temie publicznym dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego oferowanego przez pod­miot prywatny;
 • wprowadzeniem symbolicznej odpłatności za usługi medyczne;
 • przekształcaniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego;
 • wprowadzeniem zmian organizacyjnych, prawnych i finansowych umożliwiających zwięk­szenie liczby kontraktowanych usług medycznych przy jednoczesnym zmniejsze­niu ich kosztów jednostkowych;

W celu poprawy jakości świadczeń medycznych uważamy za konieczne:

 • przyjęcie jednolitych, opracowanych niezależnie od NFZ, standardów dla świadczonych usług medycznych, których spełnienie byłoby niezbędne do zawarcia umowy z NFZ;
 • wprowadzenie jawności i jednolitości zasad finansowania usług medycznych zakupio­nych przez NFZ na danym obszarze kraju;
 • jednoznaczne podporządkowanie Narodowego Funduszu Zdrowia ministrowi zdrowia – co podkreśli pełną odpowiedzialność ministra zdrowia zarówno w obszarze kreowania polityki zdrowotnej jak i kontraktowa­nia usług medycznych.

Stronnictwo Demokratyczne dążyć będzie do ujednolicenia publicznego ubezpieczenia zdro­wotnego. Dlatego opowiadamy się za

 • likwidacją KRUS-u i objęciem rolników systemem powszechnym ubezpieczenia zdro­wot­nego.

Stronnictwo Demokratyczne uważa za konieczne podkreślić, iż efektywna ochrona zdrowia nie jest możliwa bez szerokiej profilaktyki. Dlatego widzimy potrzebę rozwoju profilaktyczno-edu­kacyjnych progra­mów zdrowotnych, gdyż w ten sposób można ograniczać skalę występowa­nia wielu chorób.

 

Sport i turystyka

Sport rozumiany jako rodzaj aktywności każdego człowieka – od najmłodszych lat aż po podeszły wiek – jest ważnym elementem prozdrowotnego trybu życia. Powszechność tak uprawianego sportu jest niezbędną podstawą dla rozwoju sportu wyczynowego, którego sukcesy lub porażki są śledzone i przeżywane przez miliony rodaków.  Budowa piramidy sukcesu polskiego sportu, której podstawą jest masowo uprawiany, kreujący zdrowy tryb życia sport amatorski i rekreacyjny a wierzchołkiem przynoszący medale olimpijskie sport wyczynowy jest istotnym zadaniem państwa.

Zdaniem Stronnictwa Demokratycznego efektywna realizacja tego zdania wymaga:

 • opracowania długoterminowej strategii rozwoju i finansowania sportu;
 • promowania sportu młodzieżowego – poprzez ułatwienie dostępu do obiektów sportowych i możliwości godzenia sportu z nauką oraz zapewnienie godnego wynagrodzenia dla trenerów i instruktorów;
 • zmian w programach nauczania w szkołach wszystkich szczebli, czego efektem musi być zwiększenie liczby godzin wychowania fizycznego;
 • zwiększenia środków finansowych służących wspieraniu uzdolnionej sportowo młodzieży, m.in. poprzez wzrost subwencji na szkoły z klasami sportowymi i szkoły mistrzostwa sportowego.

Polska nie potrafi w pełni wykorzystać swojego potencjału turystycznego. Turystyka mogłaby dawać dobrze płatną pracę znacznie większej liczbie Polaków – i to nie tylko z terenów tradycyjnie związanych z letnim bądź zimowym wypoczynkiem – a tym samym przynosić dodatkowe dochody budżetowe. Widzimy tu istotną rolę państwa, które powinno prowadzić profesjonalne działania na rzecz promocji Polski oraz budować nowoczesną infrastrukturę na obszarach o dużym potencjale turystycznym – tak, by istotnie zwiększyć turystykę przyjazdową do naszego kraju.