Polska w Europie i w świecie

Polska jednoznacznie europejska

Sprawna, silna, mocno zintegrowana gospodarczo i politycznie Unia Europejska jest żywotnym interesem Polski i Polaków. Stronnictwo Demokratyczne nie boi się procesu dobrowolnego przekazywania przez wszystkich uczestników integracji kolejnych kompetencji państw wspólnym (a więc i naszym) instytucjom Unii. Za groźne uznalibyśmy niebezpieczeństwo pozostania RP poza najbardziej dynamicznie integrującym się obszarem, sercem Europy. Polska współtworzy, ale także musi bezwzględnie akceptować społeczne i cywilizacyjne standardy UE.

 • Będziemy prowadzić politykę jednoznacznie prointegracyjną. Opowiadamy się za przekształceniem Unii Europejskiej w federację. Nowy kształt Unii musi umożliwić jej utrzymanie wpływowej pozycji gospodarczej i nadanie mocnego wymiaru w polityce światowej.
 • Doprowadzimy do wejścia do strefy euro na warunkach najkorzystniejszych dla polskich przedsiębiorstw i obywateli, w pierwszym możliwym terminie po spełnieniu kryteriów formalnych. W polityce makroekonomicznej i fiskalnej będziemy dążyć do tego, aby stało się jak najszybciej.
 • Będziemy kontynuować zabiegi o dokończenie budowy jednolitego europejskiego rynku, obejmującego także w pełni sektor usług oraz rynek energii (co najskuteczniej zapewni Polsce bezpieczeństwo energetyczne).
 • Polska będzie nadal opowiadać się za dużym budżetem Unii, pozwalającym na skuteczną realizację jej celów; ale jednocześnie pomożemy w znalezieniu nowej równowagi między wydatkami umacniającymi pozycję konkurencyjną UE na rynku światowym, przyspieszającymi stworzenie gospodarki innowacyjnej, opartej na wiedzy i zasadach zrównoważonego rozwoju, a wydatkami na wyrównywanie wewnątrzunijnych różnic, rolnictwo i zachowanie europejskiego modelu społecznego.

Polska będzie maksymalnie wykorzystywać środki pozyskiwane z UE do wykonania „skoku cywilizacyjnego”, zbudowania społeczeństwa informacyjnego, zwiększenia stopnia innowacyjności i energooszczędności gospodarki, jej oparcia o nowoczesne technologie energetyczne.

Unia w przyszłości nie może być zamkniętym klubem, jednak kryteria przystąpienia do niej nie mogą być rozmywane. Strategiczne znaczenie ma rozszerzenie UE, w perspektywie najbliższych 20 lat, o naszych wschodnich sąsiadów – Ukrainę i Białoruś.

 

Polska w globalizującym się świecie

Polska, jako średniej wielkości, dynamicznie rozwijający się kraj, członek Unii Europejskiej, powinna wykazywać aktywność międzynarodową wszędzie tam, gdzie skutkuje to zapewnieniem jej bezpieczeństwa, wzmocnieniem prestiżu, zwiększeniem zdolnościom do rozwoju, osiąganiem korzyści przez obywateli i lepszą ochroną Rodaków na stałe mieszkających zagranicą. Powinna także sprzyjać temu, aby świat był sprawiedliwszy i bardziej demokratyczny, a ludzie wszędzie mogli korzystać z przyrodzonych praw i swobód.

Będziemy działać na rzecz odbudowania konsensu wewnętrznego wokół najważniejszych założeń polskiej polityki zagranicznej.

 • Polityka zagraniczna państwa polskiego rządzonego lub współrządzonego przez Stronnictwo Demokratyczne ulegnie silnej ekonomizacji. Zadaniem służb Państwa stanie się tworzenie sprzyjających warunków do prowadzenia działalności polskich przedsiębiorstw na rynkach światowych.
 • Polska będzie aktywnie uczestniczyć w budowie „postkryzysowego” ładu międzynarodowych stosunków gospodarczych – tak aby jego ostateczny kształt w maksymalnie możliwym stopniu sprzyjał polskim interesom: zapewnieniu możliwości wpływania na decyzje (bezpośrednio lub poprzez instytucje UE); umożliwieniu dopływu wykwalifikowanej siły roboczej, niezbędnego dla konkurencyjności polskich przedsiębiorstw; wykorzystaniu szans globalizacji.
 • Stosunkom dwustronnym Polski z państwami UE nadamy wymiar głównie wewnątrz­unijny: będą one służyć nie tylko interesom naszym i partnerów, ale również wzmacnianiu Unii.
 • Będziemy dążyć do stworzenia wspólnej polityki zagranicznej Unii (federacji) Europejskiej, co ułatwi osiąganie ważnych dla Polski celów – zwłaszcza w obszarach delikatnych i wrażliwych.

Kamieniem węgielnym bezpieczeństwa Polski pozostanie NATO.

 • Polska będzie aktywnym i wiarygodnym członkiem Sojuszu, gotowym do wnoszenia realnego wkładu do wspólnych działań.
 • Problematyka bezpieczeństwa pozostanie naturalnym polem współpracy RP i USA – naszego strategicznego partnera.
 • Rozbudowa zdolności europejskich w dziedzinie obronności i projekcji siły powinna prowadzić do synergii, nie rywalizacji, z Sojuszem Północnoatlantyckim.

W Rosji widzimy partnera, a nie zagrożenie; współpraca z tym sąsiadem jest nie tylko możliwa, ale wręcz naturalna.

 • Polska powinna być inicjatorem nowej polityki „przyciągania” Federacji Rosyjskiej do partnerstwa z UE.
 • Nie może to jednak odbywać się kosztem samodzielności naszej polityki w stosunku do innych państw wschodnioeuropejskich – Ukrainy i Białorusi. Ich ścisłe związki z Polską i Unią Europejską muszą być dla nich oczywistą, niezakłóconą opcją wyboru.

Aktywnie zwrócimy się w stronę nowych  (Chiny, Indie, Brazylia), a także potencjalnych (np. Indonezja, Turcja) centrów globalnej konkurencji – traktując to jako jeden z priorytetów polityki zagranicznej.