Polska gospodarna

Przedsiębiorczość

Stronnictwo Demokratyczne za swoje strategiczne zadanie uważa budowę klimatu życzliwości wokół przedsiębiorczości i istotną poprawę warunków dla jej rozwoju. Chcemy – tak jak przez 75 lat naszej historii – być niezawodnym rzecznikiem przedsiębiorczości. Zabiegać będziemy
o poszerzenie zakresu wolności gospodarczej. W polityce gospodarczej państwa będziemy zwalczać wszelkie przejawy etatyzmu i protekcjonizmu. Zadbamy o:

 • przyśpieszenie i usprawnienie procedury zakładania nowych firm;
 • zmniejszenie liczby koncesji, zezwoleń i innych form ograniczania działalności gospodarczej;
 • wprowadzenie zachęt do tworzenia klastrów przedsiębiorstw.

W sposób szczególny chcemy dbać o warunki funkcjonowania małej i średniej przedsiębiorczości (MSP). Należące do niej firmy – produkcyjne, usługowe i handlowe – to łącznie ponad 90% wszystkich przedsiębiorstw. W sumie dają one ponad 2/3 miejsc pracy i tworzą blisko 70% naszego PKB.

Wspierać będziemy rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich widząc w tym ważny czynnik pozytywnych przemian w strukturze społecznej i zawodowej polskiej wsi.

Opowiadamy się za wzmocnieniem samorządu gospodarczego jako reprezentacji przedsiębiorców i silnego partnera administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Uważamy, że organizacje samorządu gospodarczego powinny także pełnić rolę ośrodków informacyjnych, szkoleniowych oraz promocyjnych na rzecz MSP.

Małej i średniej przedsiębiorczości należy zapewnić lepsze warunki finansowania jej działalności. Stronnictwo Demokratyczne opowiada się za:

 • wypracowaniem nowych zasad ukierunkowania środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020 na rzecz MSP – należy ułatwić dostęp zwłaszcza drobnym przedsiębiorcom do środków unijnych poprzez zastrzeżenie części środków dla tej kategorii przedsiębiorstw.

Stronnictwo Demokratyczne będzie działać na rzecz zmiany przepisów – regulujących m. in. zamówienia publiczne, bezpieczeństwo i higienę pracy, ochronę środowiska, prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, obciążenia podatkowe, prawo bankowe i przepływy finansowe, zatrudnianie i przeciwdziałanie bezrobociu – tak, by możliwa była obniżka kosztów pracy oraz by dostosować je do możliwości firm z sektora MSP. Będziemy dążyć do:

 • obniżenia opłacanej przez przedsiębiorców składki rentowej;
 • powiązania obowiązku odprowadzenia podatku VAT z otrzymaniem zapłaty a nie – jak to jest dotychczas – z wystawieniem faktury;
 • poszerzenia możliwości korzystania z uproszczonych form podatkowych poprzez podwyższenie limitów przychodów uprawniających do podatkowej księgi przychodów i rozchodów (z 1.200 tys. do 1.500 tys. euro) oraz do ryczałtu ewidencjonowanego (ze 150 tys. do 250 tys. euro);
 • ograniczenia do 7 dni – zamiast obecnych 33 dni – okresu wypłacania przez przedsiębiorców poborów dla pracownika, którego niezdolność do pracy potwierdzona jest zwolnieniem lekarskim i przeniesienia obowiązku jego wypłaty po 7 dniu niezdolności do pracy na ZUS;
 • wprowadzenia do przepisów podatkowych i karno-skarbowych jednoznacznego ograniczenia prowadzenia kontroli przez służby skarbowe do maksymalnie 5 lat wstecz oraz skrócenia okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji finansowej do maksymalnie 5 lat wstecz – bez żadnej możliwości (dzięki wprowadzeniu ustawowego zakazu) przedłużenia tych terminów;
 • urealnienia poziomu i rozszerzenia katalogu wydatków, które powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu;
 • kierowania większej puli środków z funduszu pracy na potrzeby rynku pracy, w tym dla istniejących przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy;
 • oparcia działalności urzędów pracy na rzecz przeciwdziałania bezrobociu na rzeczywistej (a nie jedynie deklaratywnej) – współpracy z przedsiębiorcami;
 • odnowy szkolnictwa zawodowego – m.in. poprzez przywrócenie praktyki nauczania zawodu bezpośrednio u przedsiębiorców i rzemieślników;
 • ustanowienia – wzorem rzecznika konsumenta – rzecznika przedsiębiorczości.

 

Prywatyzacja

Mimo prowadzonej od ponad 20 lat prywatyzacji państwowego majątku, Skarb Państwa jest wciąż właścicielem lub współwłaścicielem ponad 800 spółek. Powodem tak długo i opornie przebiegającego procesu prywatyzacji jest niechęć polityków do pozbywania się wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw państwowych. Niechlubnym zwyczajem stało się zatrudnienie w ich władzach oraz na stanowiskach niższych szczebli działaczy i protegowanych partii aktualnie rządzących.

Stronnictwo Demokratyczne uważa, że posiadanie przez państwo spółek lub choćby udziałów w nich nie ma żadnego uzasadnienia. Nie przemawiają za tym ani ważne racje ekonomiczne czy społeczne, a pojawiające się argumenty o „strategicznym” znaczeniu wielu z nich traktujemy jako puste hasło mające uniemożliwić odebranie kontroli nad nimi aktualnie rządzącym politykom. Kierowane przez partyjnych nominatów spółki radzą sobie w warunkach rynkowych zazwyczaj znacznie gorzej niż ich konkurencja, w której podstawowym kryterium doboru kadry zarządzającej jest profesjonalizm i fachowość.

Dlatego opowiadamy się za:

 • prywatyzacją spółek i przedsiębiorstw należących do Skarbu Państwa oraz za sprzedażą udziałów, jakie państwo posiada w wielu innych podmiotach;
 • przeprowadzeniem tego procesu w ciągu jednej kadencji parlamentarno-rządowej i – w efekcie – likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa;
 • wprowadzeniem – do czasu zakończenia procesu prywatyzacji – takich mechanizmów obsadzania władz państwowych spółek, które wyeliminują powszechny dziś nepotyzm i zatrudnianie partyjnych kolegów.