Innowacyjność i nauka

Aby polskie państwo, przedsiębiorstwa oraz obywatele mogli sprostać wyzwaniom cywilizacyjnym, musimy jednoznacznie postawić na naukę oraz badania i rozwój. Nakłady na sektor B+R wynoszą w Polsce sporo poniżej 1% produktu krajowego brutto (wobec ok. 3% w najbardziej rozwiniętych naukowo i technologicznie państwach Unii Europejskiej). Polskie firmy są generalnie nieinnowacyjne bądź korzystają z myśli technologicznej wytworzonej za granicą. Polskie uczelnie nie liczą się w międzynarodowych rankingach, a liczba patentów na głowę mieszkańca należy do najniższych w Europie.

Konieczne jest zbudowanie w Polsce rynku dla innowacyjnych towarów i usług. Państwo musi uruchomić „koło zamachowe” w tym względzie. Stronnictwo Demokratyczne uważa za konieczne:

  • zdefiniowanie „polityki innowacyjnej” państwa;
  • systematyczne i szybkie zwiększanie nakładów na badania i rozwój – zarówno z budżetu jak i z biznesu – do osiągnięcia poziomu 3% PKB (wydatki publiczne na ten cel powinny mieć pierwszeństwo przed jakimikolwiek innymi wydatkami a firmy inwestujące w nowe technologie muszą odczuwać realną z tego korzyść – także dzięki mechanizmom wprowadzonym przez państwo);
  • stworzenie ram prawnych i prowadzenie realnej polityki, które zapewnią istotne wsparcie państwa dla innowacyjnych firm typu start-up i spin-off (poprzez gwarancje i fundusze pożyczkowe z łatwym dostępem do kapitału, doradztwo, dostęp do laboratoriów i aparatury badawczej, pomoc przy uzyskiwaniu patentów) oraz dla stosowanych i podstawowych badań naukowych w innowacyjnych obszarach;
  • wprowadzenie możliwości przekazywania 1% zapłaconego podatku CIT na rzecz uczelni i placówek naukowych;
  • doprowadzenie do lokowania na polskich uczelniach i ośrodkach naukowych procesów badawczych w zakresie nowoczesnych technologii przy wykorzystaniu ich finansowania ze środków UE;
  • wspieranie wydziałów i kierunków na wyższych uczelniach, przygotowujących kadry dla najbardziej w przyszłości zaawansowanych technologicznie gałęzi przemysłu;
  • budowę kapitału społecznego w trakcie całego procesu edukacyjnego, a zwłaszcza na jego etapie podstawowym i średnim.